da lana di vetro / sebastian big. 2020

Titolo originale  Vata de sticla, Charmides, 2015. Traduzione dal rumeno di Alessandro Cucchi.

Img Sebastian Big

n1

Tigrii și zebrele au dungi,
leoparzii au pete,
curcubeul este plin de culori frumoase,
picăturile de apă cad din cer;
toate acestea fac parte din sistemul universal al naturii
și din sistemul ei numeric.

§

Tigri e zebre hanno le strisce,
i leopardi hanno le macchie,
l’arcobaleno è pieno di colori belli,
gocce d’acqua cadono dal cielo;
tutto ciò fa parte dell’universale sistema naturale
e del suo sistema numerico.

n2

Cum ar fi să întalniți, pe stradă, un elefant?
Pare amuzant,
însă nu și dacă aveți convingerea
că o asemenea întâlnire a avut loc.
E vorba, desigur,
despre halucinații,
ce nu se referă doar la simțul văzului;
imaginilor fictive li se pot asocia
sunete,
mirosuri,
atingeri,
gusturi,
de asemenea false.
Cel mai frecvent,
la originea acestor senzații
se află stilul de viață modern,
care dezechilibrează
făptura vulnerabilă.

§

Come affronteresti, per strada, un elefante?
Ti pare divertente,
non lo è se ti convinci
che un simile incontro è successo sul serio.
Riguarda, di sicuro,
allucinazioni
non limitate al senso della visione;
si potrebbero percepire immagini fittizie
suoni,
odori,
tocco,
sapori,
falsi.
Spesso
l’origine di queste sensazioni
è lo stile di vita moderno,
squilibri che
rendono la creatura vulnerabile.

n3

O călătorie în străinătate
constituie întotdeauna un izvor de satisfacții
Teoretic,
căci practic unii indivizi au brusc comportamente bizare.

Se cunosc cazuri de persoane care,
(de obicei afectate de necazuri recente)
fără să fi consumat
alcool,
medicamente
sau droguri,
în anumite momente ale unui sejur într-o țară cu  tradiții
culturale  și religioase diferite,
au început să audă și să vadă lucruri inexistente,
cu mar fi dialogurile cu vacile din India,
considerate sfinte în anumite părți ale ei.

§

Un viaggio all’estero
è sempre una fonte di goduria
Teorica,
ché in pratica alcuni individui bruscamente assumono comportamenti bizzarri.

Ci sono casi noti di persone che,
(di solito colpite da problemi recenti)
senza aver consumato
alcol
medicinali
o droghe,
in alcuni momenti di un soggiorno in un paese con differenti
tradizioni culturali e religiose,
hanno cominciato a sentire e vedere cose inesistenti,
come le discussioni delle mucche indiane,
considerate sante in alcune parti del paese.

n6

Este destul de clar
că unii oameni
ajung să invidieze Divinitatea
creatoare a lumii noastre
și încearcă să repete ei înșiși miracolul,
măcar la un nivel mai redus.
Astfel iau naștere ecosisteme artificiale,
multe dintre ele în scopul pozitiv
de cercetare a limitelor vieții.
În schimb,
altele sunt concepute
cu finalitate pur decorativă.

§

È abbastanza chiaro
come alcune persone
arrivino ad invidiare la Divinità
creatrice e lume del mondo
e cercano di ripetere il miracolo,
magari a un livello più basso,
così divengono padroni di ecosistemi artificiali,
molti di loro per scopi positivi
cercano i limiti della vita.
Invece,
altri (ecosistemi) sono concepiti
con finalità puramente decorative.

n11

Ideea că orice specie vie,
pentru a se perpetua,
trebuie în mod obligatoriu
să beneficieze de existența
și imperecherea unui mascul cu o femelă,
ambii fertili,
reprezintă un adevăr axiomatic.
Excepțiile constituie fie patologii grave
(când, de altfel, nu se pune problema urmașilor,
ci doar cea a satisfacerii unor porniri instinctuale),
fie adaptarea în extremis
la condiții de mediu vitrege.

§

L’idea che ogni specie vivente
sia tesa a perpetuarsi,
deve in modo obbligatorio
trarre beneficio dall’esistenza
dell’accoppiamento di un maschio con una femmina,
entrambi fertili,
è una verità assiomatica.
Le eccezioni sono patologie gravi
(quando, d’altronde, non si pone il problema della sopravvivenza,
ma solo quello di soddisfare alcuni movimenti istintivi),
o adattamento estremo
alle condizioni ambientali.

n23

Suntem atât de obișnuiți
cu aspectul nostru exterior,
care, de altfel, ne face să fim singulari,
încât uităm că există o scară la care,
dacă am fi observați,
prezentăm toți aceleași ingrediente:
atomii.
Încă și mai jos se află subrealitatea.
Particulele subatomice.
Care sunt guvernate exclusiv
de legile mecanicii cuantice.
Legi care nu au un corespondent
în lumea macroscopică
în care ne ducem noi viața
și care de altfel nici nu răzbat până acolo.
Și totuși, ele ridică
cele mai grave probleme în calea teleportarii,
cel puțin a celei ultime,
visul Star Trek.

§

Siamo così abituati
Al nostro aspetto esteriore,
che, di fatto, ci rende unici,
ma dimentichiamo che c’è una scala alla quale,
se veniamo osservati,
presentiamo tutti gli stessi ingredienti:
atomi.
Ancora più sotto c’è la sub-realtà.
Particelle subatomiche.
Governate esclusivamente
dalle leggi della meccanica quantistica.
Leggi che non corrispondono
al mondo macroscopico,
tramite le quali conduciamo le nostre vite
alle quali di fatto, non pensiamo mai.
Eppure queste leggi portano con sé
il grande problema del teletrasporto,
ci possono portare in fondo,
al sogno di Star Trek.

n41

Un adevăr ce nu trebuie ignorat
spune că părul reprezintă
una dintre piesele de rezistență ale feminității.
O tunsoare și o coafură bine alese
pun în valoare frumusețea și finețea trăsăturilor obrazului.
Fie că purtați părul lung sau scurt,
cu ceva inspirație puteți adopta coafuri admirabile.
Pe o tunsoare dreaptă
buclele dau rotunjimea și volumul potrivit coafurii,
dându-vă un aer foarte tineresc.
Ovalul perfect al obrazului poate fi pus in valoare
cu o coafură plină de eleganță,
cu cărare pe mijloc și părul după ureche.
Persoanele foarte tinere își pot permite un joc dublu,
al meșelor de lungimi diferite și al asimetriilor.
Un amănunt de care trebuie să țineți seama
atunci când optați pentru o tunsoare sau alta
este forma feței.
Pentru că, de exemplu, un coc sofisticat,
foarte frumos,
i se potrivește unei persoane cu față prelungă și gât lung.
Dacă aveți fața în formă de inimioară,
cu bărbie ascuțită,
evitați coafurile cu fruntea și urechile descoperite.
Vi se potrivesc tunsorile asimetrice,
cu lungimea părului medie.
Purtați breton sau cărare per mijlocul capului.

§

Una verità che non dovrebbe essere ignorata
dice che i capelli rappresentano
una delle cose tipiche della femminilità.
Un taglio di capelli e una pettinatura ben scelti
avvalorano la bellezza e la finezza delle caratteristiche della guancia. Portando capelli lunghi o corti,
con una certa ispirazione puoi adottare acconciature ammirevoli.
Su un taglio giusto
i boccoli danno rotondità e volume secondo l’acconciatura,
dandoti un’aria molto giovanile.
L’ovale perfetto per le guance può essere messo in risalto
con un taglio di capelli elegante,
con la riga in mezzo e i capelli dietro le orecchie.
Le più giovani possono permettersi un doppio taglio,
con zone di diverse lunghezze e asimmetrie.
Un dettaglio da tenere a mente
quando si sceglie un taglio di capelli o un altro
è il volto della ragazza.
Perché, ad esempio, una coda sofisticata,
molto carina,
si adatta a una persona con viso lungo e collo lungo.
Se hai una faccia a forma di cuore,
con il mento acuto,
evita i capelli con la fronte e le orecchie scoperte.
Ti donano i tagli di capelli asimmetrici,
lunghezza media dei capelli.
Porta boccoli o pizzi in mezzo alla testa.

n47

Imaginea femeii moderne
aduce o gravă atingere naturaleții
acestei ființe delicate
și menite să fie senzuală
o cât mai mare perioadă din viața ei.
Silicoanele și alte produse de sinteză
o transformă fie într-o fabrică de lapte matern,
fie într-o scândură de numărat coaste,
fie într-o guralivă cu buze mai groase decât degetul mare.
La polul opus se află femeia perfectă,
pe care o putem descoperi
numai într-un anumit stil franțuzesc
al secolului XIX,
și anume academismul.

§

L’immagine della donna moderna
affronta gravemente la naturalezza
di questo essere delicato
che vuole essere sensuale
il più a lungo possibile nella sua vita.
Siliconi e altri prodotti di sintesi
la trasformano in una fabbrica di latte materno,
o in una tavola piatta dove si contano le costole,
o in una chiaccherona con labbra più spesse del pollice.
Al polo opposto è la donna perfetta,
che possiamo scoprire
solo in un certo stile francese
del diciannovesimo secolo,
accademico.


testi tratti da lana di vetro di sebastian big. gatto merlino edizioni, 2020.